جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 34
شماره 34 سال 9
بهار 1399
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

تولید علم یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های سنجش عملکرد علمی یک کشور است و بررسی هنجارهای تأثیرگذار بر تولید علم یکی از راهکارهای رفع مشکلات در این حوزه می‌باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل هنجاری و سازمانی تأثیرگذار بر تولید علم اعضاء هیأت علمی دانشگاه پیام‌نور انجام شد. در این راستا جهت دستیابی به هدف مذکور، رابطه بین ارزش‌های اخلاقی و عوامل هنجاری مطرح شده در نظریه مرتون و برخی از هنجارهای سازمانی مطرح شده از سوی بلند و رافین، با تولید علم، در بین اعضاء هیأت علمی دانشگاه پیام‌نور مورد توجه قرار گرفت. پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی بین 320 نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان به عنوان جامعه آماری انجام شد. ابزار اندازه‌گیری پژوهش، پرسشنامه‌ محقق ساخته بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین میزان پایبندی اعضای هیأت علمی به هنجارهای علمی مطرح شده در نظریه مرتون، جو گروهی، منابع و امکانات دانشگاهی، نظام پاداش دانشگاه، میزان ارتباطات علمی و فرهنگ دانشگاهی با میزان تولید علم اعضاء هیأت علمی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. میانگین نمره‌های مربوط به نظرات پاسخگویان درباره هر هنجار نشان داد که به ترتیب به رسمیت شناختن، اشتراک‌گرایی، جهانی‌گرایی، تواضع و فروتنی، بی‌طرفی، اصالت و شک سازمان‌یافته از نظر پاسخگویان مورد توجه قرار گرفته است. نتایج همچنین نشان داد که بین میزان تسلط بر زبان انگلیسی، نوع استخدام به‌صورت رسمی و غیررسمی، نوع مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، تعداد واحدهای تدریس شده عضو هیأت علمی در دوره کارشناسی و گروه آموزشی با تولید علم تفاوت معنی‌داری وجود دارد. اما بین جنسیت، سن و وضعیت تأهل، سابقه تدریس در دوره کارشناسی و محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی، از نظر پاسخگویان با تولید علم رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
مهری شهبازی
DOI : 0
کلمات کلیدی : هنجارهای علمی پژوهش ، هنجارهای سازمانی پژوهش ، تولید علم ، دانشگاه پیام‌نور
در جهان متلاطم امروز آنچه که مي تواند حيات بالنده و رو به رشد سازمان ها را تضمين نمايد وجود نظام مديريتي اثربخش کارآمد است. براي داشتن نظام مديريتي اثربخش و کارآمد نيز مي بايستي مديراني ذي صلاح و شايسته تربيت نمود. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی نیز از این تحولات در امان نبوده اند و اخیراً با گستره‌ای از چالش‌های توسعه مدیریت روبرو هستند. از مهم¬ترين الزامات توسعه مدیریت، پرورش جانشيناني براي به عهده گرفتن سمت¬هاي مهم مديريتي مي باشد که تحت عنوان جانشین‌پروري از آن نام برده می شود. اما برای اجرای این مهم در هر سازمانی باید متناسب با آن سازمان سیاستها، راهبردها و سازوکارهای اجرای اتخاذ و دنبال شود. این پژوهش با هدف شناسایی سیاست‌ها، راهبردها و سازوکارهای اجرای نظام جانشین‌پروری در آموزش عالی با استفاده از طرح تحقیق کیفی انجام شده است. در این پژوهش با بهره گیری از تکنیک مصاحبه¬های عمیق، با 17 نفر از سیاستگذران در عرصه آموزش عالی، مدیران فعلی و سابق دانشگاه¬ها در سطوح مختلف، سیاست ها، راهبردها و سازوکارهای استقرار جانشین پروری بر اساس بافت و زمینه دانشگاه¬ها و موسسات آموزش عالی ایران اکتشاف شد. در نهایت سیاستها، راهبردها و ساز و کارهای تحقق جانشین¬پروری در آموزش عالی ایران که شامل سیاستها، راهبردها و سازکارهای فرهنگی، قانونی، مدیریتی، ساختاری و دانش افزایی و توسعه¬ای بود، ارائه گردید.
آیت سعادت طلب - سعید غیاثی ندوشن - اسماعیل شیرعلی
DOI : 0
کلمات کلیدی : جانشین‌پروری ، مدیریت ، دانشگاه ، آموزش عالی ، راهبرد
شهر هوشمند، شهری است که به خوبی در حال اجرای راه های رو به جلو در خصوصیات شش گانه (مردم هوشمند، تحرک هوشمند حکمروایی هوشمند، زندگی هوشمند، اقتصاد هوشمند و محیط هوشمند) است، و هدف آن مقابله با چالش های شهری از طریق استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در خدمات و زیرساختهاء همکاری بین ذی نفعان کلیدی (شهروندان، دانشگاه ها، دولت و صنعت و سرمایه گذاری در سرمایه های اجتماعی) است. شهرهاي بسياري پروژه هاي تحول گرا و طرح هايي بنام نوآوري شهر هوشمند را براي خدمات دهي بهتر به شهروندان آغاز کرده اند که وابسته به حكمراني اين شهرها بوده است. با نگاهی تطبیقی به شاخص های دو استراتژی حکمرانی خوب و شهر هوشمند می توان دریافت که این دو رابطه لازم و ملزوم دارند به این معنا که، ارکان اعتراض و پاسخگویی ،ثبات سیاسی و فقدان خشونت و اثر بخشی دولت از شاخص حکمرانی خوب در بستر ارکان مختلف شهر هوشمند می بایست تجسم و تحقق یابند. اگر وضعیت فعلی ایران به لحاظ دارا بودن شهرهای هوشمند بررسی شود می تواند دریافت که حتی کلانشهر تهران هنوز با استاندارهای یک شهر هوشمند فاصله زیادی دارد؛ که یکی از اصلی ترین موانع فراروی آن، چندپارگی مدیریت شهری در عرصه سیاستگذاری، تصمیم سازی، برنامه ریزی، هدایت و نظارت است. در این پژوهش فرضیه ای مطرح گردید، مبنی بر اینکه به نظر می رسد که حکمرانی خوب بر هوشمندسازی شهر تهران تاثیر دارد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی بود.
سید علی هاشمی - میترا راه نجات - محمدرضا سعدی - فتاح شریف زاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : شهر هوشمند ، حکمرانی خوب ، تهران ، مدیریت شهری
حکمرانی خوب، گفتمان نوینی است که بیشتر با مؤلفه‌هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسئولیت‌پذیری، حقوق شهروندی، و عدالت اجتماعی توصیف می‌شود. تأمین و تضمین حقوق افراد دچار معلولیت ‌که ازجمله محروم‌ترین اقشار جوامع انسانی هستند‌ــ می‌تواند از مهم‌ترین شاخص‌های تضمین حقوق شهروندی، عدالت، و مسئولیت‌پذیری حکمرانی به‌شمار آید. در این مقاله تلاش کرده‌ایم با استفاده از روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی، ضمن تبیین مفهوم حکمرانی مطلوب، کرامت ذاتی انسان در جهان‌بینی اسلامی را به‌عنوان مبنای مشروعیت‌بخشی برای کاربست سازوکار تبعیض مثبت، به‌مثابه مؤثرترین راهبرد حمایتی در حقوق معلولان، بررسی کنیم و در پایان پیشنهادهایی را در راستای ارتقای حقوق این افراد در چارچوب حکمرانی مطلوب اسلامی در ایران ارائه کرده‌ایم. دراین‌راستا، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «کاربست سازوکارهای حمایتی تبعیض مثبت در حقوق معلولان، به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی و تضمین حقوق شهروندی ــ‌که از مهم‌ترین شاخص‌های حکمرانی مطلوب اسلامی هستندــ بر چه مبنای مشروعیت‌بخشی استوار است؟» فرضیه اصلی مقاله حاضر این است که «کرامت ذاتی انسان، مبنای مشروعیت‌بخش سازوکار حمایتی تبعیض مثبت در اسلام است.
ابراهیم موسی زاده - سعید کیخا
DOI : 0
کلمات کلیدی : حکمرانی مطلوب ، کرامت انسان ، تبعیض مثبت ، افراد دارای معلولیت
این پژوهش، با درنظر گرفتن اهمیت راهبردی مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی، در پی یافتن چرایی مصرف نشان‌های تجاری لوکس در جامعه ایران در زمینه اجتماعی و فرهنگی است. این پژوهش از لحاظ روش بصورت آمیخته(کیفی- کمی) می‏باشد که در بخش اول، با بکارگیری روش کیفی داده‌بنیاد، ابعاد اجتماعی و فرهنگی موضوع مشخص گردیده‏ و در بخش بعدی، داده‌های موردنیاز از طریق پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته گردآوری شده‌اند. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب نوع داده، ترکیبی؛ و برحسب زمان گردآوری داده، مقطعی است. جامعه آماری پژوهش در بخش نخست، دربردارندۀ خبرگان دانشگاهی و متخصصان نشان و بازاریابی کشور بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند و اصل اشباع، 15 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و در بخش دوم، مصرف‌کنندگان نشان‌های تجاری لوکس (پوشاک و ساعت) مورد پژوهش قرار گرفتند. داده‌های پرسش‌نامه ‌که پایایی آن‌ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شده بود‌ با روش تحلیل عاملی تأییدی به آزمون گذاشته شدند. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که انگیزه‌های اجتماعی مصرف نشان‌های تجاری لوکس عبارتند از: شهرت، خودتوصیفی، خودنمایی، همرنگی، موقعیت و اعتبار، تأیید شدن، و انگیزه‌های فرهنگی شامل هنجارهای جامعه، فردگرایی‌ـ‌جمع‌گرایی، مذهب، و وطن‌پرستی است که انگیزه‌های اجتماعی در مقابل انگیزه‌های فرهنگی، نقش راهبردی بیشتری در مصرف این نشان‌ها در جامعه ایران دارد. همچنین، از بین انگیزه‌های اجتماعی، خودتوصیفی و کسب اعتبار و آبروی اجتماعی و از بین انگیزه‌های فرهنگی، مذهب و وطن‌پرستی، اهمیت بیشتری دارند.
عیسی شهنیایی - اسماعیل حسن پور - سراج‌الدین محبی - مهدی باقری
DOI : 0
کلمات کلیدی : انگیزه اجتماعی ، انگیزه فرهنگی ، مصرف، برند لوکس ، پژوهش ترکیبی
امروزه انجام مطالعات میان رشته ای به ضرورتی انکارناپذیر در فرآیند توسعه دانش و تجربه بشری تبدیل شده است.اگرچه در گذشته ای نه چندان دور، بخش عمده ای از توان و ظرفیت علمی پژوهشگران و نهادهای تحقیقاتی، صرف انجام مطالعات درون رشته ای می¬شد.اما در دهه های اخیر علایم و نشانه هایی در حال ظهور است که به خوبی نشانگر فرآیند رو به رشد تحقیقات تلفیقی به ویژه مطالعات میان رشته ای است.دانش حقوق نیز به عنوان یکی از مهمترین و شناخته شده ترین علوم بشری از این روند مسثنی نبوده است.بعد از حقوق مدنی و سیاسی[حقوق آزادی] و حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی[حقوق برابری]،حقوق همبستگی[حقوق برادری] به عنوان سومین نسل حقوق بشر تلقی گردیده است.حق برمحیط زیست توسعه یافته ترین شاخه ی حقوق همبستگی بوده و تاکنون در ق.ا. بیش از چهل کشور از جمله ایران به رسمیت شناخته شده است.این نسل از حقوق بشر ضمن داشتن خصوصیات دو نسل گذشته،بدون مشارکت همه[فرد،دولت،نهادهای دولتی و خصوصی،جامعه بین المللی] نمی تواند تحقق یابد.البته شایان توجه است که در ق.ا. صراحتا از حق بر محیط زیست نام برده نشده است و اصل مرتبط با آن(اصل پنجاهم)در فصل چهارم ق.ا.(اقتصاد و امور مالی) گنجانده شده است.البته بهتر بود این اصل در ذیل فصل سوم ق.ا.(حقوق ملت)مقرر می شد و در همین راستا صراحتا به عنوان یک حق برای مردم در کنار سایر اصول حقوق ملت به آن اشاره می شد.دولت الکترونیک به عنوان راهبردی آینده نگر و جامع می¬تواند از طریق پیاده سازی موثر به عنوان مداخله گری عقلانی و آشتی جویانه از طریق شناخت روابط میان انسان ها و محیط زیست و میان اجزای محیط زیست به منظور بهبود این روابط و تضمین حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حقوق نسل سوم بشر ایفای نقش نماید. تحقیق حاضر کتابخانه ای است که اطلاعات مورد نیاز با رجوع به منابع مکتوب از جمله مقالات،پایان نامه ها،کتب و گزارش های مراکز تحقیقاتی کشور گردآوری شده است.در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و کاربردی به بررسی مطالب پرداخته می شود و درصددیم بارویکردی میان رشته ای به ارائه جایگاه دولت الکترونیک(از لوازم اداره مدرن) برای بهبود شرایط زیست محیطی تهران، بپردازیم.
محمد زرشگی
DOI : 0
کلمات کلیدی : حق بر محیط زیست سالم ، دولت الکترونیک ، مطالعات میان رشته ای ، دورکاری ، قانون اساسی

معرفي نشريه

صاحب امتیاز : پژوهشكده تحقيقات راهبردي
مدیر مسئول :محسن رضایی
سردبیر :محمدباقر خرمشاد
هیئت تحریریه :
محمدباقر خرم شاد
مهرداد نوابخش
بهرام بیات
غلامرضا خواجه سروری
مرتضی فرهادی کمره ای
محبوبه مباشری
ابراهیم فیاض
حمید پارسانیا
محمد حسینی
شاپا : 2251-7081
شاپا الکترونیکی :2588-655x

نمایه شده