مقاله


کد مقاله : 139409091543235000282

عنوان مقاله : بررسي رابطه عوامل جامعه‌پذيري (خانواده و رسانه‌هاي جمعي) و ميزان گرايش به قانون‌گريزي (مورد مطالعه: شهر ياسوج)

نشریه شماره : 12 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 516

فایل های مقاله : 373 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اصغر ميرفردي mirfardi@gmail.com دانشیار دکترا
2 فروغ فرجي forughfaraji@yahoo.com دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف اين مقاله بررسي رابطه عوامل جامعه‌پذيري و ميزان گرايش به قانون‌گريزي به روش پيمايش است. جامعه آماري، ساكنان 45-18 ساله شهر ياسوج بودند. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه محقق‌ساخته بود و تعيين اعتبار آن از اعتبار سازه به روش تحليل عاملي و تعيين پايايي از همساني دروني به روش آلفاي كرونباخ بود. نتايج نشان داد: بين ميزان جامعه‌پذيري در خانواده و گرايش به قانون‌گريزي رابطه معكوس و معناداري وجود دارد. بين استفاده از رسانه‌هاي جمعي و گرايش به قانون‌گريزي رابطه معناداري وجود دارد. بين ميزان استفاده از تلويزيون، روزنامه و مجله و گرايش به قانون‌گريزي رابطه معكوس و معناداري وجود دارد. بين ميزان استفاده از ماهواره و اينترنت و گرايش به قانون‌گريزي رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد. بين ميزان استفاده از راديو و كتاب و گرايش به قانون‌گريزي رابطه معناداري وجود ندارد. مردان و افراد مجرد نسبت به زنان و افراد متأهل گرايش بيشتري به قانون‌گريزي داشته‌اند