مقاله


کد مقاله : 13940909154635000284

عنوان مقاله : بازاريابي اجتماعي، رهيافتي جهت تغيير نگرش‌ها نسبت به دوره نظام وظيفه عمومي

نشریه شماره : 12 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 462

فایل های مقاله : 355 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 طهمورث حسنقلي‌پور thyasory@ut.ac.ir دانشیار دکترا
2 مرتضي انوشه Morteza_anoosheh@ut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
3 سيدمجتبي موسوي نقابي Mojtaba.mousavi@ut.ac.ir دانش آموخته دکترا
4 سيدعلي حسيني hosseini.sa@ut.ac.ir دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

هدف مقاله حاضر، تبيين كاركردهاي بازاريابي اجتماعي در تغيير نگرش‌هاي منفي نسبت به خدمت سربازي است (با روش آميخته اكتشافي) تا زمينه حضور داوطلبانه جوانان در خدمت سربازي فراهم شود. نخست، مؤلفه‌هاي نگرش منفي از طريق تكنيك دلفي شناسايي شدند. اين نگرش‌هاي منفي، از باورهاي منفي و غالباً اشتباه (مؤلفه شناختي) نشأت گرفته، به احساسات منفي (مؤلفه عاطفي) نسبت به سربازي دامن زده و در نهايت به غيبت يا فرار (مؤلفه رفتاري) منجر مي‌شود. سپس با انجام مصاحبه با خبرگان، راهكارهايي با رويكرد بازاريابي اجتماعي براي تغيير اين نگرش‌ها ارائه شد. با استفاده از ابزارهاي بازاريابي اجتماعي، به‌صورت يكپارچه و منسجم مي‌توان با اصلاح باورهاي منفي نسبت به خدمت سربازي و ارتقاي جايگاه و شأن سربازان، زمينه افزايش بروز رفتار مطلوب (حضور داوطلبانه در خدمت سربازي) فراهم كرد