مقاله


کد مقاله : 13940909155055000285

عنوان مقاله : بررسي جايگاه تفكر انتقادي در منابع دانشگاهي ـ مطالعاتي رشته جامعه‌شناسي

نشریه شماره : 12 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 469

فایل های مقاله : 303 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 شهناز هاشمي shahnaz_hashemi_yahoo.com استادیار دکترا
2 سمانه سادات سديدپور sama.sadid@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

اين مقاله با رويكردي كمي ـ كيفي در تلاش است ضمن انجام روش اسنادي ـ كتابخانه‌اي، با به كارگيري تكنيك تحليل محتوا، مهم‌ترين منابع نظري رشته علوم اجتماعي را به لحاظ ميزان اعتنا به تفكر انتقادي مورد بررسي قرار دهد. مطالعه حاضر از نوع بنيادي ـ كاربردي است. يافته‌ها نشانگر آن است كه منابع، اعتقادي به تقليد صرف نداشتند، اگرچه تنها نيمي از آنها مشوق تفكر انتقادي در دانشجويان بوده‌اند. بررسي رويكرد منابع نظري ارائه شده توسط اساتيد نسبت به تفكر انتقادي نشان مي‌دهد: نسبت استفاده از منابع داخلي به منابع خارجي 3 به 8 است. بررسي نشريات نشان مي‌دهد: ميانگين استفاده از منابع تاليفي، با تنها 03/0 افزايش همراه بود است. نتايج پژوهش نگاه تحقيقات انجام شده در زمينه تفكر انتقادي در علوم اجتماعي را مبني بر اينكه ظرفيت نوآوري، تنوع و ساختارشكني در تحقيقات اجتماعي از بين رفته است، تأييد مي‌كند. منابع دانشگاهي و مطالعاتي علوم اجتماعي، تفكر انتقادي را در جامعه علمي تشويق نمي‌كنند.