مقاله


کد مقاله : 13940909160165000290

عنوان مقاله : تحليل كيفي پيوند حمايت اجتماعي و تغذيه با شير مادر در بين مادران شاغل شهر اصفهان

نشریه شماره : 12 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 447

فایل های مقاله : 372 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعيده الهي‌دوست saide.elahidoost@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 علي رباني a.rabbani@ltr.ui.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

در اين مقاله سعي شده فرهنگ شيردهي مادران بر اساس تجارب آنها و با تأكيد بر مفهوم حمايت اجتماعي مورد كاوش قرار گيرد. اين پژوهش، با بهره‌گيري از روش كيفي، مصاحبه‌هاي عميق نيمه‌ساختاريافته با 37 نفر از پرسنل بهداشتي و مادران صورت گرفت. اين افراد با استفاده از شيوه نمونه‌گيري هدفمند تركيبي انتخاب شدند و يافته‌هاي حاصل از مصاحبه با آنها توصيف و با استفاده از روش كدگذاري تجزيه و تحليل شد. سه سنخ حمايت اجتماعي در فرهنگ شيردهي نمونه مورد مطالعه است. بر اين اساس مقولات «وجود روابط محبت‌آميز بين زوجين» و «درك نيازها و كمك همسر، خانواده و دوستان» سازنده حمايت عاطفي، «لزوم آموزش شيردهي در دوران بارداري و پس از زايمان» و «كسب اطلاعات از مراكز بهداشت، پزشكان و مشاوره شيردهي»، سازنده حمايت اطلاعاتي، «رعايت قوانين شيردهي» و «تأمين نيازهاي مالي مادران شاغل» سازنده حمايت ابزاري هستند.