مقاله


کد مقاله : 1394091092185000296

عنوان مقاله : فراتحليل رابطه هويت ملي و هويت قومي در ايران

نشریه شماره : 11 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 604

فایل های مقاله : 1/44 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فروزنده جعفرزاده‌پور fjafarzadehpour77@gmail.com استادیار دکترا
2 حسين حيدري hs.heidari@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف اصلي اين مقاله تبيين رابطه بين هويت ملي و هويت قومي در كشور است. اين مقاله تلاش دارد با استفاده از روش فراتحليل پژوهش‌هاي صورت‌گرفته در اين حوزه، تصوير و شماي كلي از اين مطالعات و روش‌شناسي آنها ارائه دهد. جامعه آماري اين مقاله محدود به پژوهش‌هايي است كه در قالب پايان‌نامه و مقاله در دهه 1370 و 1380 انجام شده است. نتايج نشان مي‌دهد: استفاده از روش‌هاي كمي و به‌ويژه روش پيمايش از محبوبيت بيشتري در بررسي اين موضوع برخوردار است. ديدگاه كنش متقابل نمادين، تئوري استعمار داخلي و مكتب نوسازي به‌عنوان چارچوب مفهومي مطالعه است. يافته‌ها حاكي از آن است كه تعداد پژوهش‌ها در دهه 1380 نسبت به دهه 1370 از رشد قابل ملاحظه‌اي برخوردار بوده است و اين موضوع توجه افراد و صاحب‌نظران مختلف را براي پژوهش در اين حوزه را تحت تأثير قرار داده، ولي به شكل‌گيري مطالعات بين رشته‌اي در اين حوزه منجر نشده است.