مقاله


کد مقاله : 13940910938285000300

عنوان مقاله : بررسي عوامل مؤثر بر ارتقاي هويت ملي دانشجويان (مطالعه موردي: دانشجويان مديريت امور فرهنگي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي رشت)

نشریه شماره : 11 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 604

فایل های مقاله : 304 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سيدرضا صالحي اميري dr.salehiamiri@gmail.com دانشیار دکترا
2 محمدباقر نوبخت حقيقي nobakht@csr.ir استاد دکترا
3 طاهره ذره‌پرست ملكزاده baran_nirvana_da@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف اين مقاله بررسي عوامل مؤثر بر ارتقاي هويت ملي دانشجويان است. اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر روش اجرا توصيفي‌ـ پژوهشي است. جامعه آماري شامل كليه دانشجويان رشته مديريت امور فرهنگي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي شهر رشت است كه با توجه به تعداد دانشجويان از روش نمونه‌گيري سرشماري (كل‌شماري غيرتصادفي) و جهت بررسي ارتباط فرضيه‌ها از آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده شده است. نتايج نشان داد: هيچ‌يك از متغيرهاي مستقل سرمايه اجتماعي، سبك زندگي و احساس تبعيض با هويت ملي در ارتباط نيستند و تنها متغير ميزان اعتماد به رسانه با هر سه بعد هويت ملي- كه در اين پژوهش مورد سنجش قرار گرفته‌اند- در ارتباط است. ميزان اعتماد به رسانه بر بعد فرهنگي، اجتماعي و سياسي تأثير دارد. مي‌توان گفت: ميزان اعتماد به رسانه بر ارتقاي هويت ملي دانشجويان تأثيرگذار است.