مقاله


کد مقاله : 13940910949515000302

عنوان مقاله : كنوانسيون حفظ و ترويج تنوع بيان‌هاي فرهنگي و رويكرد جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپا نسبت به آن

نشریه شماره : 11 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 634

فایل های مقاله : 349 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مجيد وحيد mvahid@ut.ac.ir استادیار دکترا
2 مريم اسماعيلي‌فرد maryam.esmaeilifard@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در اين مقاله برآنيم زمينه‌هاي تاريخي و نظري شكل‌گيري مرجعيت جديد فرهنگ بر اساس تنوع و تكثر را بشناسيم و نشان دهيم كه ‌در سطح جهان اين مرجعيت مبناي توسعه انساني و پايدار شمرده مي‌شود. دوم، مي‌كوشيم به بررسي چرايي رويكرد جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپا نسبت به كنوانسيون حفظ و ترويج تنوع بيان‌هاي فرهنگي به‌عنوان دو مجموعه با رويكرد اعلاني يكسان در ابتدا و رويكرد عملي متفاوت در ادامه بپردازيم. با اين هدف، به شيوه مطالعه اسنادي و به منظور آزمون فرضيه پژوهش، به بررسي مرجعيت رسمي سياست‌گذاري فرهنگي ايران و اروپا پرداخته‌ايم. يافته‌هاي پژوهش نشان داد: رويكرد جزر و مدي و متناقض ايران ناشي از عدم اجماع در مرجعيت سياست‌گذاري فرهنگي و رويكرد موافق و پوياي اروپا، ناشي از همسويي مرجعيت سياست‌گذاري فرهنگي اتحاديه اروپا و كنوانسيون است.