مقاله


کد مقاله : 13940910956205000303

عنوان مقاله : هويت جمعي جوانان و برساخت جامعه‌پذيري جنسيتي، خانوادگي و طبقاتي (مطالعه موردي: جوانان 29-15 ساله استان گلستان)

نشریه شماره : 11 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 595

فایل های مقاله : 454 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرح تركمان ft134013@gmail.com استادیار دکترا
2 محمدرضا نعيمي rnaeimi@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف تعيين برجستگي ابعاد فروملي (جنسيتي، خانوادگي و طبقاتي) هويت جمعي در مقايسه با ابعاد ملي و فراملي، تعيين برجستگي هر يك از ابعاد فروملي در مقايسه با يكديگر، تعيين برجستگي جنبه‌هاي شناختي، احساسي و رفتاري تشكيل‌دهندة هر يك از ابعاد فروملي و نيز تعيين ميزان تأثير كارگزاران جامعه‌پذيري در ساخت ابعاد فروملي هويت جمعي و تبيين مناسبات ميان آنها بر 380 نفر از جوانان 29-15 ساله استان گلستان در سال 1391 به انجام رسيد. يافته‌ها نشان داد: ابعاد فروملي هويت جمعي در هر سه جنبة شناختي، احساسي و رفتاري از برجستگي بالاتري نسبت به ابعاد ملي و فراملي برخوردار بودند. خانواده سازوكار اصلي جامعه‌پذيري در شكل‌دهي به ابعاد فروملي هويت جمعي است، سپس برنامه‌هاي ماهواره‌اي، نظام آموزشي و در نهايت، برنامه‌هاي صدا‌و‌سيما قرار دارند