مقاله


کد مقاله : 13940914101955000341

عنوان مقاله : شرمساري بازپذيركننده به‌مثابه راهبرد فرهنگي در كنترل جرم

نشریه شماره : 10 فصل بهار 1393

مشاهده شده : 438

فایل های مقاله : 366 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اكبر عليوردي‌نيا aliverdinia@umz.ac.ir استاد دکترا
2 محمدرضا حسني mohammadreza.hasani63@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

مقالة حاضر، ضمن توصيف و تشريح ابعاد و اركان نظرية شرمساري بازپذيركننده و احصاء تفاوت‌هاي آن با نظريات غربي و ذكر برخي از وجوه برتري آن بر نظريات سابق، به دلالت‌هاي عملي و سياستي آن در بعضي از حوزه‌ها از جمله اجتماع، خانواده، مدرسه، پليس و دادگاه مي‌پردازد. با توجه به سيطرة نظرية كلاسيك و رويكرد تنبيهي بر نظام عدالت كيفري در ايران، غلبة سياست‌هاي اجتماعي و فرهنگي مبتني بر فرهنگِ فردگرايي و افزايش بيش از پيش نقش دولت و متخصصان حرفه‌اي در ادارة امور و نيز تنگ شدن دايرة اجتماع و فضاي عمومي به‌طور روزافزون، به نظر مي‌رسد نظرية فوق مي‌تواند به‌عنوان «پادزهري» بر اين جريان غالب عمل كند. در عين حال، تأكيد نظرية مزبور بر مقولة شرم و شرمساري، وجدان اخلاقي، مسئوليت‌پذيري و احياي اجتماع و خانواده و تناسب نسبي آن با فرهنگ ديني و بومي ايران، جذابيت سياسي ـ اجتماعي ويژه‌اي به اين نظريه مي‌بخشد