مقاله


کد مقاله : 139409141022595000342

عنوان مقاله : نقدي بر شيوه بهره‌گيري از ماتريس SWOT در تحقيقات راهبردي توسعه در ايران

نشریه شماره : 10 فصل بهار 1393

مشاهده شده : 440

فایل های مقاله : 424 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مسعود عالمي نيسي masood_alami@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

در تحقيقات استراتژيك ايران، در رشته‌ها و گرايش‌هاي مختلف استفاده از ماتريس سوات (SWOT) بسيار رايج شده است. اين مقاله ضمن بررسي كمي و كيفي اين تحقيقات، به شيوه به‌كارگيري ماتريس و انتظاري كه از آن مي‌رود نقد وارد مي‌كند. در اين تحقيقات، سوات روشي است كه بر مبناي آن، راهبردهاي مناسب استخراج مي‌شوند. راهبرد، نحوه حركت از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب را نشان مي‌دهد؛ بنابراين در تدوين آن ‌بايد هر دوي آنها مورد تحليل گرفته و لحاظ شوند. در حالي كه سوات، ابزاري براي تحليل وضع موجود است. تنها با تحليل وضع موجود نمي‌توان راهبردهاي مناسب براي رسيدن به اهداف تدوين كرد. تدوين راهبردهاي مناسب، قابل توصيه و كاربرد، تنها پس از تحليل وضع موجود و نيز تحليل دقيق از اهداف و محك زدن راهبردها با مختصات هر دو نقطه كنوني و آينده امكان‌پذير است.