مقاله


کد مقاله : 139409141037185000346

عنوان مقاله : ارزيابي پيامدهاي اجتماعي ـ زيست‌محيطي استفاده از مواد شيميايي در فعاليت كشاورزي

نشریه شماره : 10 فصل بهار 1393

مشاهده شده : 448

فایل های مقاله : 287 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محدثه جليلي كناري mohadesehjalili@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 صادق صالحي sadeghsa@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

در اين مقاله به دو موضوع پرداخته شده است: ارزيابي اجتماعي‌ـ زيست محيطي استفاده از مواد شيميايي در فعاليت كشاورزي در مناطق شمال كشور و تأثير آن بر عدالت محيطي. با توجه با آمارهاي موجود در سالنامه آماري مازندران و اطلاعات آماري موجود در سايت‌هاي خبري از سال 1380 به بعد، ابتدا تأثيرات زيست محيطي (تأثير پساب كشاورزي بر منابع آبي) و تأثيرات اجتماعي (سلامت، اشتغال و گردشگري) مورد ارزيابي قرار گرفت و سپس با استفاده از مدل تحقيق به تلفيق پيامدهاي اجتماعي و زيست محيطي پرداخته شد. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه استفاده از اين سموم چگونه در كاهش عدالت نقش دارد.