مقاله


کد مقاله : 139409141041235000347

عنوان مقاله : اقتصاد سياسي ثبات

نشریه شماره : 9 فصل زمستان 1392

مشاهده شده : 464

فایل های مقاله : 362 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عبدالمحمود محمدي لرد amahmudml@gmail.com مدرس دکترا
2 مهدي ميرمحمدي mahmir.ir@gmail.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

در اين مقاله سعي شده است علت‌هاي اقتصادي ثبات سياسي با استفاده از روش تحليل مقايسه‌اي كيفي فازي شناسايي شود. با توجه به اينكه در علوم اجتماعي از يك سو، اغلب تئوري‌ها جنبه تعليلي دارند و به دنبال علت پديده‌هاي اجتماعي هستند و از سوي ديگر شناسايي علت پديده‌هاي اجتماعي از طريق آزمون‌هاي همبستگي آماري ميسر نيست، براي غلبه بر اين مشكل روش تحليل مقايسه‌اي كيفي فازي براي شناسايي علت پديده‌هاي اجتماعي در سال ۲۰۰۸ مطرح شد. در اين روش كه ريشه‌هاي كيفي دارد، علت لازم و علت كافي براي بروز پديده اجتماعي آزمون مي‌شود. بدين منظور ابتدا طيف گسترده‌اي از متغيرهاي اقتصادي مؤثر بر ثبات سياسي از تئوري‌هاي علوم اجتماعي احصا شده، سپس اين متغيرها در يك مطالعه بين‌كشوري با مقايسه ۱۸۳ كشور جهان تحت آزمون تجربي قرار گرفته و علت‌هاي اقتصادي ثبات سياسي شناسايي شد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد: بين ۲۸ متغير اقتصادي، چهار متغير جهاني‌شدن اقتصادي، رشد اقتصادي متوازن، كيفيت مقررات تجاري و سهولت انجام كسب و كار علت‌هاي ايجاد ثبات سياسي هستند.