مقاله


کد مقاله : 139409141047315000349

عنوان مقاله : بررسي عوامل مرتبط با هويت ملي و هويت قومي (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه تبريز)

نشریه شماره : 9 فصل زمستان 1392

مشاهده شده : 501

فایل های مقاله : 300 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسين ميرزائي hmirzaei@um.ac.i استادیار دکترا
2 توكل آقاياري هير T. agayari@tabrizu.ac.ir استادیار دکترا
3 سجاد قربانپور s.gorbanpur@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در اين پژوهش به مطالعه برخي از مهم‌ترين متغيرهاي مؤثر بر هويت ملي و قومي پرداخته شده است. پژوهش حاضر با روش پيمايشي و در بين دانشجويان آذري ترك‌زبان دانشگاه تبريز در سال تحصيلي 91-1390 انجام شده و نمونه پژوهش 268 نفر است. در اين پژوهش از پرسشنامه محقق‌ساخته و مقياس‌هاي استاندارد، جهت سنجش متغيرهاي تحقيق استفاده شد و اطلاعات به دست آمده از طريق نرم‌افزار spss مورد تحليل قرار گرفت. نتايج كلي نشان داد: رابطه بين هويت ملي با عزت نفس و احساس محروميت معنادار و منفي است و با متغير زبان مادري رابطه معنادار نبوده است، در عين حال دانشجويان طبقه پايين از هويت ملي پايين‌تري نسبت به ساير دانشجويان برخوردار بوده‌اند. در خصوص هويت قومي نيز روابط معنادار و مثبت بوده، اما هويت قومي دانشجويان طبقات مختلف با هم متفاوت نبوده است.