مقاله


کد مقاله : 139409141052225000350

عنوان مقاله : ارائه مدلي براي ارتقاي سطح همكاري‌هاي علمي ـ بين‌المللي در آموزش عالي ايران

نشریه شماره : 9 فصل زمستان 1392

مشاهده شده : 539

فایل های مقاله : 427 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هدي‌سادات محسني sadatmohseni@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 حميدرضا آراسته heplanning@yahoo.com دانشیار دکترا
3 نادرقلي قورچيان edumanagement. doc@srbiau.ac.ir استادیار دکترا
4 پريوش جعفري pjaafari@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

هدف مقاله حاضر، شناسايي ابعاد و مؤلفه‌هاي همكاري‌هاي علمي بين‌المللي به ‌منظور ارائه مدلي براي ارتقاي آن در آموزش عالي ايران است. اين تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه آماري تحقيق مشتمل بر اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌هاي برتر حوزه همكاري‌هاي علمي ـ بين‌المللي است. 342 نفر از آنها با استفاده از فرمول كوكران، از طريق روش نمونه‌گيري طبقه‌اي نسبتي انتخاب شده‌اند. ابزار اصلي تحقيق براي جمع‌آوري داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته بوده است. نتايج نشان داد: همكاري‌هاي علمي‌ـ بين‌المللي داراي 6 بعد و 36 مؤلفه است. مدل نهايي تحقيق بر اساس ابعاد و مؤلفه‌هاي شناسايي شده همكاري‌هاي علمي‌ـ بين‌المللي، داراي 6 بعد فرهنگي، پژوهشي، آموزشي، اجرايي، پرسنلي و رفاهي بوده است. مدل ارائه شده از نظر محققان با اطمينان 95 درصد مورد تأييد قرار گرفته است.