مقاله


کد مقاله : 13940914110495000352

عنوان مقاله : رابطه سرمايه فرهنگي و مهارت حل مسئله در بين دانشجويان

نشریه شماره : 9 فصل زمستان 1392

مشاهده شده : 496

فایل های مقاله : 267 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سيروس احمدي sahmadi@yu.ac.ir دانشیار دکترا
2 مريم درفشان dorfeshan@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

هدف اساسي مقاله حاضر، بررسي رابطه سرمايه فرهنگي و مهارت حل مسئله در بين دانشجويان است. پژوهش حاضر از نوع همبستگي و مبتني بر تحليل ماتريس كواريانس است. جامعه‌ آماري، دانشجويان دانشگاه ياسوج هستند كه 357 نفر به‌عنوان نمونه تعيين و با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي چندمرحله‌اي خوشه‌اي انتخاب شدند. ابزار سنجش مهارت حل مسئله، مقياس حل مسئله اجتماعي درزيلا و همكاران (SPSI) و ابزار سنجش سرمايه فرهنگي، مقياس سرمايه فرهنگي خدادادي و نطنزي (CCS) است. بر اساس يافته‌هاي تحقيق، رابطه مثبت و معناداري بين سرمايه فرهنگي و مهارت حل مسئله وجود دارد و طي آن، سرمايه فرهنگي قادر است 28 درصد از واريانس مهارت حل مسئله را تبيين كند. بنابراين با افزايش سرمايه‌گذاري فرهنگي در دانشگاه‌ها و افزايش سرمايه فرهنگي دانشجويان، مي‌توان مهارت حل مسئله به‌عنوان يكي از نيازهاي اساسي آنان را ارتقا بخشيد.