مقاله


کد مقاله : 139409141112585000355

عنوان مقاله : تأثير مؤلفه‌هاي استقلال و امنيت بر گسترش نظام آموزش عالي خصوصي و غيردولتي

نشریه شماره : 8 فصل پاییز 1392

مشاهده شده : 441

فایل های مقاله : 333 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علي ربيعي alirabiee@pnu.ac.ir). دانشیار دکترا
2 زهرا نظريان z.nazarian184@gmail.com مدرس دکترا

چکیده مقاله

اين مقاله به‌منظور بررسي تأثير مؤلفه‌هاي «استقلال» و «امنيت» بر توسعه نظام آموزش عالي خصوصي و غيردولتي سامان يافته است. اين مطالعه از جنبه هدف كاربردي و تا حدي توسعه‌اي بوده و از لحاظ ماهيت نوعي مطالعه توصيفي و پيمايشي محسوب مي‌شود كه پس از انجام مصاحبه‌هاي عميق و كيفي با اعضاي گروه كانوني و شناسايي شاخص‌هاي موجود، با استفاده از روش دلفي تأثير هر يك از مؤلفه‌ها در وضعيت موجود و مورد انتظار سنجيده شده است. يافته‌ها نشان‌دهنده تأثير بسيار زياد استقلال مالي و اقتصادي، استقلال علمي، امنيت مالي و اقتصادي، استقلال در جذب هيئت علمي و استقلال در همكاري و مشاركت با دانشگاه‌هاي خارجي بر توسعه نظام آموزش عالي خصوصي و غير دولتي در كشور است.