مقاله


کد مقاله : 139409141115155000356

عنوان مقاله : بررسي تأثير عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني معلمان

نشریه شماره : 8 فصل پاییز 1392

مشاهده شده : 498

فایل های مقاله : 347 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدي اميركافي Mamirkafi@uk.Ac.ir استادیار دکترا
2 محمدحسن شمس‌الديني Mohamad.shams63@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

مقاله حاضر تلاش كرده است از طريق يك مدل ساختاري و با استفاده از نرم افزار Amos به بررسي رابطه ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني بپردازد. جامعه آماري تحقيق حاضر را كليه معلمان شهر كرمان كه در سال تحصيلي 92-1391 در سه مقطع آموزش ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مشغول به تدريس بودند، تشكيل مي‌دهد. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد: تأثير عدالت سازماني بر رفتار شهروند سازماني قابل توجه است. همچنين ميان ابعاد متغير عدالت سازماني (عدالت توزيعي، عدالت رويه‌اي و عدالت تعاملي) و مؤلفه‌هاي رفتار شهروندي سازماني (نوع‌دوستي، جوانمردي و فضيلت مدني) رابطه معناداري وجود دارد و رابطه عدالت رويه‌اي و تعاملي با رفتار شهروندي سازماني قوي‌تر از رابطه عدالت توزيعي است.