مقاله


کد مقاله : 139409141117535000357

عنوان مقاله : بررسي سنجش ميزان سرمايه اجتماعي در سالمندان به منظور تعيين نگرش آنان به سراي سالمندان: مطالعه موردي شهر نور

نشریه شماره : 8 فصل پاییز 1392

مشاهده شده : 507

فایل های مقاله : 283 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن نوغاني mohsennoghani@yahoo.com استادیار دکترا
2 قربانعلي ابراهيمي ebrahimi.umz@gmail.com استادیار دکترا
3 سيدعبدالله حسيني seyedabdolahhoseini@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

مقاله حاضر در پي سنجش ميزان سرمايه اجتماعي در سالمندان شهر نور و نگرش آنان نسبت به سراي سالمندان است. سرمايه اجتماعي با استفاده از سه مؤلفه اعتماد اجتماعي، انسجام اجتماعي و مشاركت اجتماعي سنجيده شده است. در اين تحقيق عمدتاً از نظريه پاتنام و تئوري كاركردي دوركيم و شيوه تحقيق پيمايشي و پرسشنامه خود اجرايي و محقق‌ساخته با 63 گويه در طيف ليكرت 5 درجه‌اي و سؤالات باز استفاده شده است. جامعۀ آماري اين تحقيق شامل 1746 سالمند بالاي 60 سال شهر نور است. حجم نمونه براساس فرمول كوكران انتخاب شد كه حجم آن 400 نفر است. روش نمونه‌گيري، خوشه‌اي چندمرحله‌اي بوده است. يافته‌ها نشان مي‌دهد: بين ميزان اعتماد اجتماعي، انسجام اجتماعي و مشاركت اجتماعي سالمندان شهر نور و نگرش سالمندان نسبت به سراي سالمندان رابطه معكوس وجود دارد. سالمندان شهر نور نسبت به سراي سالمندان نگرش منفي دارند.