مقاله


کد مقاله : 139409141122125000359

عنوان مقاله : بررسي وضعيت توسعه نظام ملي نوآوري (NIS) در جمهوري اسلامي ايران

نشریه شماره : 8 فصل پاییز 1392

مشاهده شده : 451

فایل های مقاله : 299 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حميد شفيع‌زاده shafizadeh11@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

هدف مقاله حاضر بررسي وضعيت توسعه نظام ملي نوآوري در جمهوري اسلامي ايران است. تحقيق حاضر از نظر ماهيت جزء پژوهش‌هاي كمّي، از نظر هدف در زمره تحقيقات كاربردي، از نظر ميزان كنترل متغيرها از نوع غيرآزمايشي و از نظر روش، توصيفي ـ پيمايشي محسوب مي‌شود. جامعه آماري شامل تمامي مديران و اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌هاي دولتي و آزاد تهران و همچنين مديران و متخصصان بخش صنعت است كه در حوزه نظام ملي نوآوري داراي آثار تأليفي يا ترجمه‌اي و يا مسئوليت‌هاي مديريتي و اجرايي بوده‌اند كه تعداد برآورد شده 74 نفر بوده است. نتايج نشان داد: مهم‌ترين عامل محدودكننده در زمينه توسعه نظام ملي نوآوري در كشور «اقتصاد دولتي و كم‌توجهي به جلب مشاركت بخش خصوصي به ويژه در حوزه كارآفريني»، مهم‌ترين عامل تقويت‌كننده «تأكيد بر توسعه علم، فناوري، نوآوري و كارآفريني در اسناد و برنامه‌هاي بالادستي نظام» و مهم‌ترين راهبرد كلان «تدوين الگوي جامع، برنامه دقيق و راهكارهاي عملياتي در زمينه توسعه علم، فناوري، نوآوري و كارآفريني» بوده است.