مقاله


کد مقاله : 13940914114505000353

عنوان مقاله : بررسي تأثير فرهنگ اسلامي ايراني در مديريت فضاهاي شهري

نشریه شماره : 8 فصل پاییز 1392

مشاهده شده : 497

فایل های مقاله : 485 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد كميلي Mk_438@yahoo. com دانشجو دانشجوی دکترا
2 كرامت‌الله زياري zayyari@ut.ac.ir استاد دکترا
3 احمد پوراحمد apoura@ut.ac.ir استاد دکترا
4 حسين حاتمي‌نژاد hatami35@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف از اين مقاله، بررسي اثرات فرهنگ و سنت ديني در مديريت فعلي شهرها است. روش تحقيق، بررسي نظريه‌ها و سپس آزمون فرضيه و تبيين روابط بين پديده‌ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در زمينه خاص عناصر مديريت فضاي شهر اسلامي است كه با توصيف اسنادي و تحليل پيمايشي در جهت رد يا قبول فرضيه با كمك روش پيمايشي و توصيفي و تحليل علّي فرضيه‌ها در بوته آزمايش قرار مي‌گيرد (علّي يا پس‌رويدادي). يافته‌ها حاكي از آن است كه مديريت شهري بخش مركزي تهران با الگوهاي ايراني اسلامي بر جاي مانده از گذشته براي حفظ و احياي اين عناصر مطابقت دارد.