مقاله


کد مقاله : 1394091411975000354

عنوان مقاله : آينده و سناريونگاري؛ طبقه‌بندي روش‌ها و دسته‌بندي سناريوها

نشریه شماره : 8 فصل پاییز 1392

مشاهده شده : 423

فایل های مقاله : 614 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابراهيم حاجياني ebhajiani@gmail.com دانشیار دکترا
2 محمود قصاع m.ghassa@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف از اين مقاله، شرح مختصر ديدگاه و تبيين انديشمندان دربارة مفهوم آينده‌پژوهي و به‌دست دادن شناخت فراگيرتر حول اين موضوع و روش‌هايي است كه در مطالعة آينده به‌ كار مي‌روند و بدين منظور انواع چينش و دسته‌بندي اين روش‌ها نيز مرور شده و يك شيوه كه به مقايسه و ارزيابي كاربردي اين روش‌ها نسبت به يكديگر پرداخته، نيز معرفي مي‌شود. همين مسير براي مقولة اصلي مورد نظر، كه شناخت مفهوم سناريو و دسته‌بندي انواع سناريوها است، دنبال مي‌شود و ضمن مرور پيشينه و نحوة شكل‌گيري روش سناريونگاري و خاستگاه آن، تعاريف متنوعي كه از اين مفهوم ارائه شده و انواع دسته‌بندي‌هاي سناريوها، مرور مي‌شوند تا شناخت بهتري نسبت به جايگاه اين روش در آينده‌پژوهي حاصل شود. در اين مسير روشن مي‌شود كه اغلب تعاريف موجود، جامع مفهوم سناريو و تبييني فراگير از آن به ‌نظر نمي‌رسند، بنابراين تلاش مي‌شود با ارائه تعريفي ساده ولي فراگير، درك عميق‌تري نسبت به اين مفهوم ايجاد شود.