مقاله


کد مقاله : 139409161431375000459

عنوان مقاله : زبان، عمل و سوژگي

نشریه شماره : 7 فصل تابستان 1392

مشاهده شده : 380

فایل های مقاله : 414 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد فرهادي m.farhadei@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

موضوع مقاله حاضر وجهي اكتشافي دارد و در جستجوي سرچشمه‌هاي تحول نظري در جامعه‌شناسي معاصر در نسبت با انديشمندان كلاسيك اين رويكرد است. چرخش زباني سرآغاز بازانديشي در جامعه‌شناسي كلاسيك و ابتناي نظريه‌ اجتماعي مدرن است. در اين مسير، به اهميت عمل در نسبت با زبان توجه شده و اينكه بر مبناي كدام واسطه‌هاي منطقي و تاريخي مي‌توان ميان زبان و عمل ارتباط برقرار كرد. سوژه، تلقي نوين از انسان اجتماعي است كه بر فلسفة معاصر متكي است و به جاي كنش در فلسفة اولي تكيه كرده است. بر همين قياس، چنين استدلال شده است كه چگونه مفهوم عامل با مفروضات خاص خود به جاي كنشگر نشسته است. روش مورد استفاده، منظومه‌اي و در پي نشان‌دادن نسبت ميان مفاهيم و قرابت و غرابت ميان انديشه‌هاي انديشمندان معاصر اجتماعي بر مبناي چرخش زباني است؛ بر اين قياس، با مرور هر متفكر كامل‌تر مي‌شود و به مقصود نهايي نزديك‌تر. فوكو حلقه تكميل اين مقاله است كه همة استدلال‌هاي مطرح‌شده را به هم پيوند مي‌زند.