مقاله


کد مقاله : 13940916143825000462

عنوان مقاله : تحليل اجتماعي گرايش به مصرف مشروبات الكلي در ميان دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

نشریه شماره : 7 فصل تابستان 1392

مشاهده شده : 473

فایل های مقاله : 339 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اكبر عليوردي‌نيا aliverdinia@umzac.ir دانشیار دکترا
2 اعظم همتي az_hemmati@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

تحقيق حاضر با هدف بررسي عوامل اجتماعي موثر بر گرایش دانشجویان به مصرف مشروبات الکلی صورت پذیرفته است. روش تحقيق، پيمايشي و ابزار جمع‌آوري اطلاعات پرسشنامه بوده است. جمعیت تحقيق، متشكل از كليه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بوده است. داده‌های توصیفی تحقیق نشان می‌دهد: در تمامی ابعاد مختلف، متغیر وابسته میان دانشجویان دختر و پسر به لحاظ گرایش به مصرف مشروبات الکلی تفاوت معنادار وجود داشته است. به عبارتی، در تمامی ابعاد (شناختی، رفتاری و عاطفی) مردان گرایش بیشتری به مصرف مشروبات الکلی داشته‌اند. دستاورد نظری این تحقیق، ارائه یک مقیاس منسجم جهت سنجش گرایش به الکل بوده است. بر اساس تحليل داده‌ها، متغیرهای پیوستگی به مذهب، پیوستگی تحصیلی، خودکنترلی و برچسب رسمی دارای تأثیر معناداری بر گرایش به مصرف الکل بوده و متغیر پیوستگی به مذهب مهم‌ترين تبيين‌كننده گرایش به مصرف الکل بوده است.