مقاله


کد مقاله : 139409161440365000463

عنوان مقاله : عوامل اجتماعي مؤثر بر تحرك اجتماعي (شغلي) اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي

نشریه شماره : 7 فصل تابستان 1392

مشاهده شده : 392

فایل های مقاله : 382 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا معصومي‌راد Masoumirad@guilan. ac. ir استادیار دکترا
2 هوشنگ نايبي hnayebi@ut. ac. ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

مقاله حاضر سهم و نقش دانشگاه آزاد اسلامي را بر تحرك اجتماعي ارتقايي اعضاي هيئت علمي مورد بررسي قرار داده است. اين مطالعه به روش پيمايشي و از طريق پرسشنامه در 23 واحد و مركز دانشگاه آزاد در كل كشور انجام شد و 399 پرسشنامه‌ مورد تجزيه و تحليل نهايي قرار گرفت. نتايج نشان داد: در بين اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي تحرك اجتماعي بين‌نسلي و درون‌نسلي شامل بخش بزرگي از نمونه‌هاي مورد بررسي شده است. بين متغيرهايي چون جنسيت، قوميت و مذهب با تحرك اجتماعي درون‌نسلي رابطه ‌معناداري به دست نيامد، ولي در خصوص تحرك بين‌نسلي در ميان مردان و زنان، اهل سنت و شيعيان و همچنين اقوام مختلف تفاوت معنا‌داري مشاهده شد. فرصت‌هاي تحرك شغلي پس از اشتغال برابر بوده و فرصت‌هاي نابرابر، مربوط به عوامل برون‌سازماني و قبل از استخدام است.