مقاله


کد مقاله : 139409161458115000468

عنوان مقاله : بررسي ساختار و محتواي ارزشي نسل‌ها (مطالعه موردي: شهروندان بالاي 18 سال شهر كرمان)

نشریه شماره : 6 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 398

فایل های مقاله : 379 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 داريوش بوستاني dboostani2002@yahoo.com استادیار دکترا
2 مسعود چاري‌صادق charimasoud@ gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در عصر جديد جوامع مختلف از جمله ايران، با تحولات گسترده‌اي در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي مواجه شده اند كه اين دگرگوني‌ها، تفاوت‌هايي از نظر جهت‌گيري ارزشي، دانشي و رفتاري در بين نسل‌ها ايجاد كرده است. بر اين اساس اين پژوهش با استفاده از نظريه ارزشي شوارتز (SVS)، نظريه‌هاي اينگلهارت و مانهايم به بررسي تفاوت ساختار و محتواي ارزشي نسل‌ها پرداخته است. داده‌ها با استفاده از روش پيمايش و پرسشنامه استاندارد، از نمونة 405 نفري از شهروندان بالاي 18 سال كرمان جمع آوري شد. يافته‌ها نشان مي‌دهند كه نسل سوم (نسل جديد) ‌در ارزش‌هایی غير از ارزش‌هاي جهان‌گرايي و قدرت، حداقل با يكي از نسل‌ها تفاوت دارند. با مقايسه جهت‌گيري ارزشي نسل‌ها نيز مشاهده مي‌شود: ارزش‌هاي فرد‌گرايي جزء اولويت‌هاي بالاي نسل سوم و ارزش‌هاي جمع‌گرايي و سنتي در اولويت‌هاي بالاي نسل‌هاي قديمي‌تر قرار دارند.