مقاله


کد مقاله : 13940916151125000470

عنوان مقاله : آسيب‌شناسي فضاي مجازي؛ بررسي تأثير استفاده از اينترنت بر انزواي اجتماعي دانشجويان

نشریه شماره : 6 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 510

فایل های مقاله : 379 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علي ربيعي alirabiee@pnu.ac.ir دانشیار دکترا
2 فرشته محمدزاده f.mohamadzade@ut.ac.ir دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

اينترنت در حال دگرگون ساختن سيماي زندگي روزانه جوامع، به‌ویژه قشر جوان است. جاذبة اينترنت باعث شده بسياري از جوانان به جاي تعامل با همسالان و والدين خود، رايانه را برگزينند كه اين موضوع باعث به وجود آمدن انزواي اجتماعي در ميان آنان مي‌شود. هدف اين مقاله، بررسي آسيب‌شناختي فضاي مجازي است. به اين منظور، تأثير استفاده از اينترنت بر انزواي اجتماعي جوانان در ميان 220 دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي با به كارگيري پرسشنامه محقق‌ساخته و استفاده از پرسشنامة اينترنتي مورد بررسي قرار گرفته است. يافته‌ها حاكي از آن است كه يكي از متغيرهايی كه بيشترين اثر را بر انزواي اجتماعي دارد، استفادة اجتماعي از اينترنت است. نتيجة تحقيق حاكي از آن است كه استفادة اجتماعي از اينترنت با بتاي 24 درصد داراي تأثير مستقيمي بر انزواي اجتماعي است.