مقاله


کد مقاله : 139409161516425000478

عنوان مقاله : بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر كيفيت زندگي شهروندان شهر ياسوج

نشریه شماره : 6 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 556

فایل های مقاله : 313 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سيروس احمدي sahmadi@mail.yu.ac.ir دانشیار دکترا
2 اصغر ميرفردي a.mirfardi@gmail.com دانشیار دکترا
3 محمدحسين ابتكاري mh.ebtkari@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

هدف این مقاله بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر كيفيت زندگي شهروندان ياسوجي است. این تحقيق با روش پيمايشي و با نمونه‌اي به حجم 400 نفر با ابزار پرسشنامه در پانزده محله شهر ياسوج انجام گرفت. بر اساس اطلاعات استخراج شده، اكثريت شهروندان ياسوجي از سطح متوسط و بالايي از كيفيت زندگي برخوردار بودند. نتايج تحقيق نشان داد که ابعاد اعتماد اجتماعي، شبكة اجتماعي و مشاركت اجتماعي رابطة مثبت و معناداري با كيفيت زندگي دارد، اما بين آگاهي اجتماعي و كيفيت زندگي رابطة معنا‌داري وجود ندارد. همچنين، بجز وضعيت تأهل- افراد متأهل از كيفيت زندگي بالاتري برخوردارند- ديگر متغيرهاي جمعيتي رابطة معناداري با كيفيت زندگي ندارند.