مقاله


کد مقاله : 13940916152035000479

عنوان مقاله : تحليلي بر كيفيت زندگي زنان دچار طلاق عاطفي (مطالعه موردي: شهركرد)

نشریه شماره : 6 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 399

فایل های مقاله : 349 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباس يزداني yazdani.abas1@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 منصور حقيقتيان mansour haghighatian@yahoo.com استادیار دکترا
3 حميد كشاورز hkeshavarz@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف مقاله حاضر، بررسي كيفيت زندگي زنان دچار طلاق عاطفي است. به اين منظور در قالب روش پيمايشي، 340 نفراز زنان شهركرد در دو گروه نمونه عادي و طلاق عاطفي به دو روش نمونه‌گيري گلوله برفي و سهميه‌اي اتفاقي ساده انتخاب شده و از طريق پرسشنامه به جمع‌آوري اطلاعات پرداخته شد. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد: بين طلاق عاطفي و شش بعد كيفيت زندگي زنان (احساس فردي، روابط خانوادگي، روابط اجتماعي، كيفيت سلامت، رضايت از شرايط محيطي و رضايت از شرايط اقتصادي) رابطه معناداري وجود دارد. همچنين اختلاف رتبه‌ها در هر كدام از متغيرهاي وابسته در دو گروه نيز معنادار بوده است. در نهايت اين نتيجه حاصل شد كه كيفيت زندگي زنان دچار طلاق عاطفي بر اساس طيف ليكرت، درحد پايين و كيفيت زندگي زنان عادي درحد بالايي است.