مقاله


کد مقاله : 1394091615605000473

عنوان مقاله : بررسي اثرات استفاده از برنامه‌هاي ماهواره‌اي بر هويت ديني

نشریه شماره : 6 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 460

فایل های مقاله : 291 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضوان قصابي rezvan_ghasabian@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 سولماز چمني s.chamani1985@yahoo.com دانش آموخته دکترا
3 رحمان عزتي r.ezzati@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 نادر صنعتي شرقي nadersanati@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف مقاله حاضر بررسي اثرات ميزان و نوع استفاده از برنامه‌هاي ماهواره بر جوانان تهراني است. بر پايه نظريه‌هاي هاروي، گيدنز و رابرتسون، ميان متغيرهاي تحقيق ارتباط نظري برقرار شده و فرضيات تحقيق مطرح شد. جمعيت آماري اين تحقيق را 200 نفر از جوانان (29-19 ساله) شهر تهران تشكيل مي‌دهند كه از برنامه‌هاي ماهواره استفاده مي‌كنند. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد: افزايش ميزان استفاده از ماهواره با هويت ديني آنها رابطه معكوسي داشته است. بر اساس یافته‌ها، هر پنج نوع برنامه خبري، مذهبي، سياسي، علمي و تفريحي با هويت ديني رابطه داشته و اين روابط از شدت و جهات مختلفي برخوردارند. به‌طور كلي نتايج تحقيق بيانگر اثر منفي يا معكوس (هر چند محدود) استفاده از شبكه‌هاي ماهواره‌اي بر هويت ديني است.