مقاله


کد مقاله : 139409171133505000516

عنوان مقاله : تبيين سطح فساد: بررسي تطبيقي اثر كيفيت حاكميت و حكمراني خوب

نشریه شماره : 5 فصل زمستان 1391

مشاهده شده : 450

فایل های مقاله : 384 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد فاضلي fazeli114@yahoo.com استادیار دکترا
2 محدثه جليلي كناري mohadesehjalili@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف این مقاله بررسي عوامل مؤثر بر فساد در بين كشورهاي جهان با استفاده از روش تحلیل ثانویه است. بدين منظور، پس از خوشه‌بندي كشورها به كشورهاي فاسد و پاك، 4 دسته عوامل فرهنگي، سياسي، اقتصادي و عوامل فرايندي در 179 كشور جهان مورد آزمون قرار گرفتند. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد: مهم‌ترين تفاوت كشورهاي فاسد و غيرفاسد در فقدان شاخص حكمراني خوب قابل توجيه است. در جوامعي كه درصد جمعيت مذهبي بيشتر است، ميزان فساد كمتر است. متغيرهاي عوامل فرايندي، در تبيين فساد بيشترين ضريب بتا را نسبت به سه عامل ديگر به دست آوردند و عوامل فرهنگي كمترين ضريب بتا را در بين اين عوامل به خود اختصاص داده‌اند. عوامل مؤثر بر فساد، عوامل سياسي و بعد از آن، عوامل فرايندي در افزايش رتبه پاكي كشورها مهم‌تر از عوامل اقتصادي و مذهب است.