مقاله


کد مقاله : 139409171136455000518

عنوان مقاله : بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر شادكامي (مطالعه موردي: شهر كرمان)

نشریه شماره : 5 فصل زمستان 1391

مشاهده شده : 513

فایل های مقاله : 392 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدي اميركافي Mamirkafi@uk.Ac.ir استادیار دکترا
2 بهنام زارع b.zare10@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

شادكامي يكي از مهم‌ترين هيجان‌هاي مثبت و احساسات خوشايند است كه سلامت جسمي و رواني اعضاي جامعه را متأثر مي‌سازد. اين مقاله ضمن توصيف شادكامي، عوامل مؤثر بر آن را مورد بررسي قرار می‌دهد. در اين راستا، با رويكردي جامعه‌شناختي، رابطة سرمايه اجتماعي به‌عنوان مفهومي (سازه‌اي) چند بعدي با شادكامي مورد بررسي قرار می‌گیرد. اين تحقيق از نوع پيمايشي است كه در آن با استفاده از شيوه نمونه‌گيري خوشه‌اي چندمرحله‌اي با 384 نفر از افراد بالاي هجده سال، ساكن در مناطق مسكوني شهر كرمان مصاحبه شده است كه از بين آنها، اطلاعات 376 پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. يافته‌ها نشان مي‌دهد كه متغيرهاي شبكه اجتماعي قوي، شبكه‌هاي مشاركت مدني‌ (عضويت انجمني)، حمايت اجتماعي، اعتماد نهادي و احساس تعلق (دلبستگي اجتماعي)، اثرات معني‌داري بر شادكامي دارند. در مجموع نتايج تحليل رگرسيون نشان مي‌دهد كه اشكال سرمايه اجتماعي (ساختاري و شناختي) 38 درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين مي‌كنند.