مقاله


کد مقاله : 139409171139375000521

عنوان مقاله : رابطه هويت ديني معلمان با هويت ديني دانش‌آموزان مدارس شهر تهران

نشریه شماره : 5 فصل زمستان 1391

مشاهده شده : 472

فایل های مقاله : 312 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمود جمالي فيروزآبادي mahmud_jamali@yahoo.com استادیار دکترا
2 آذيتا اخلاقي azt.akhlaghi@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

با توجه به اهميت هويت ديني و دينداري در نظام تربيتي و آموزشي جامعه ايران و ابهام درباره رابطه هويت ديني دبيران با دانش‌آموزان در مطالعه حاضر اين رابطه مورد بررسي قرار گرفته است. ابزار سنجش پرسشنامه است كه از گويه‌هاي مقياس فرانسيس براي نوجوانان و نيز گويه‌هاي مقياس طالبان براي دبيران اخذ شده و به‌ منظور استفاده در ميان دانش‌آموزان و دبيران، گويه‌هاي آنها مجدداً تغيير داده شده، طراحي شده و سپس مورد آزمون قرارگرفته است. نمونه آماري شامل 320دانش‌آموز و 32 دبير در شهر تهران است و رابطه ميان ميانگين هويت دانش‌آموزان هر كلاس با هويت ديني دبير همان كلاس بررسي شده است. يافته‌ها نشان مي‌دهد: هويت ديني در تمام ابعاد آن در ميان دانش‌آموزان بالاتر از ميانگين بوده و قوي است، اما رابطه معني‌داري ميان هويت ديني دانش‌آموزان و دبيران مشاهده نشد. همچنين رابطه قوي و معني‌داري ميان هويت ديني دانش‌آموزان با فرهنگ مذهبي خانواده‌هايشان برقرار است.