مقاله


کد مقاله : 139409171142245000524

عنوان مقاله : بررسي رابطه دينداري و بيگانگي اجتماعي (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس)

نشریه شماره : 5 فصل زمستان 1391

مشاهده شده : 455

فایل های مقاله : 309 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سيدحسين سراج‌زاده serajsh@yahoo.com دانشیار دکترا
2 رضوان قصابيان rezvan_ghassabian@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 سولماز چمني s.chamani1985@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

برخي شواهد حاكي از آن است كه در شرايط كنوني جامعه ايران، شكاف‌هاي مختلف نسلي، سياسي، فرهنگي و... در حد قابل ملاحظه‌اي بروز كرده است که مي‌تواند موجب بيگانگي اجتماعي شود. از طرف ديگر، دست كم از منظر كاركردگرايانه، دين نقش مؤثري در تقويت ارتباط افراد با جامعه ايفا مي‌كند. هدف اين مقاله بررسي ميزان احساس بيگانگي اجتماعي در بين دانشجويان و رابطه آن با دينداري است. اين بررسي بر اساس داده‌هاي حاصل از يك پژوهش پيمايشي در بين نمونه‌370 نفری از دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس صورت گرفته است. يافته‌هاي تحقيق حاكي از ميزان بالايي از احساس بيگانگي در بين پاسخگويان است. طبق نظريه‌هاي كاركردگرايانه دين، دينداري عامل كاهندۀ بيگانگي اجتماعي است.