مقاله


کد مقاله : 139409171156325000539

عنوان مقاله : سهم ساختار و يادگيري اجتماعي در بزهكاري نوجوانان شهر تهران (مطالعه موردي: 5 منطقه حاشيه‌نشين)

نشریه شماره : 4 فصل پاییز 1391

مشاهده شده : 385

فایل های مقاله : 348 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمود قاضي طباطبايي smghazi@ut.ac.ir دانشیار دکترا
2 عليرضا سيفي aseifi60@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 روشنك مشتاق rshnk_moshtagh@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

اين مطالعه با روش الگوي توضيح رئاليستي انجام يافته و متناسب با آن، SSSL انتخاب شده است. فرض بنياني در مدل SSSL فضاسازي ساختار جامعه در يادگيري اجتماعي جرم و كجروي است. از بين نوجوانان 19-14 ساله مناطق حاشيه‌نشين شهر تهران، به شيوه نمونه‌گيري تركيبي به تعداد 350 نفر برآورد شد. نتايج نشان داد: همبستگي بين متغير‌هاي تئوريكي ساختاري و ابعاد يادگيري اجتماعي و نيز ابعاد يادگيري اجتماعي و بزهكاري نوجوانان وجود دارد. از بين ابعاد يادگيري اجتماعي، بعد همنشيني افتراقي بيشترين تأثير را بر بزهكاري نوجوانان داشته است. متغيرهاي ساختاري تئوريكي (آنومي اجتماعي و بي‌سازماني اجتماعي)، سبب فضاسازي بر روي يادگيري اجتماعي بزهكاري مي‌شوند و فضاي يادگيري اجتماعي نيز توليد بزهكاري و كجروي مي‌كند.