مقاله


کد مقاله : 1394091712095000541

عنوان مقاله : انسان‌شناسي تأثيرات اقتصادي گردشگري در مازندران

نشریه شماره : 4 فصل پاییز 1391

مشاهده شده : 432

فایل های مقاله : 325 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سحر جعفري صالحي s12salehi@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 معصومه اشتياقي m.eshtiagi2012@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 محمد فاضلي fazeli114@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

گردشگري در مازندران به‌مثابه استراتژي ايده‌آل توسعه در نظر گرفته مي‌شود. آمارها نشان مي‌دهند، درآمد حاصل از گردشگري در اين استان گاه تا بيش از 5 برابر كل بودجه استانداري بوده ‌است. با وجود اين، در نگاهي انسان‌شناختي درمي‌يابيم، گردشگري به‌مثابه يك برنامه در توسعه اقتصادي موفق محقق نشده است. منافع اصلي حاصل از اقامت و پذيرايي گردشگر عمدتاً نصيب سرمايه‌گذاران غيربومي مي‌شود و بنابراين اقتصاد محلي چنانكه بايد سودمند نيست. از سوي ديگر، شيوه‌هاي معاش بومي به‌واسطه فعاليت در بخش خدمات گردشگري در حال نابودي هستند. جان باختن تدريجي كشاورزي و فعاليت‌هاي مربوط به صنايع دستي و هنر بومي از جمله مهم‌ترين اين موارد است. در مقاله حاضر با رويكرد انسان‌شناسي، گردشگري بررسي شده و به تبع آن، با استفاده از روش‌هاي كيفي همچون مصاحبه و مشاهده مشاركتي به بررسي تأثيرات اقتصادي گردشگري در مازندران پرداخته شده است.