مقاله


کد مقاله : 139409171210395000545

عنوان مقاله : بررسي ويژگي‌هاي شخصيتي كارآفرينانه دانشجويان دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران

نشریه شماره : 4 فصل پاییز 1391

مشاهده شده : 435

فایل های مقاله : 366 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هدي‌سادات محسني sadatmohseni@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 حميد شفيع‌زاده shafizadeh11@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسي ويژگي‌هاي شخصيتي كارآفرينانه دانشجويان دانشگاه‌هاي دولتي تهران و مقايسه اين ويژگي‌ها به تفكيك جنسيت، مقطع تحصيلي، رشته تحصيلي و دانشگاه محل تحصيل انجام گرفته است. ابزار مورد استفاده در اين تحقيق، پرسشنامه استاندارد شده «سنجش ويژگي‌هاي شخصيتي كارآفرينان ايراني» در 8 بعد با ضريب پايايي 909/0 است. نتايج و يافته‌هاي اين تحقيق حاكي از آن است كه دانشجويان نمونه در ابعاد ريسك‌پذيري، سلامت فكر و چالش‌طلبي در وضعيت ضعيف قرار داشته، در ابعاد كانون كنترل، توفيق‌طلبي، عمل‌گرايي و روياپردازي در وضعيت قوي، در بعد تحمل ابهام در وضعيت بسيار قوي و در كل روحيه كارآفريني دانشجويان نمونه داراي وضعيت قوي ارزيابي شده است. ساير نتايج نشان مي‌دهد كه ميان دو گروه دانشجويان زن و مرد در خصوص ميزان برخورداري از ريسك‌پذيري، روياپردازي و چالش‌طلبي و در كل بين روحيه كارآفريني تفاوت معنادار وجود دارد.