مقاله


کد مقاله : 139409171221445000548

عنوان مقاله : تحليل محتواي سياست‌هاي فرهنگي ايران، بر اساس قانون اساسي، سند سياست‌هاي فرهنگي و برنامه پنجم توسعه

نشریه شماره : 3 فصل تابستان 1391

مشاهده شده : 482

فایل های مقاله : 378 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 تقي آزاد ارمكي tazad@ut.ac.ir استاد دکترا
2 نوح منوري monavvary@ut.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در اين مقاله سياست‌هاي فرهنگي كنوني ايران بر اساس سه متن قانون اساسي (اصول مربوط به فرهنگ)، سند سياست‌هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1371 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) و برنامه پنجم توسعه (فصل فرهنگ) به روش تحليل محتوا مورد ارزيابي قرار گرفته است. طرح تحقيق تحليل محتوا، در قالب هشت متغير و مقولات متناسب با هر كدام از اين متغيرها، از مطالعات پيشين استخراج شده و براي تحليل محتواي نمونه‌هاي انتخاب شده از سياست‌هاي فرهنگي كنوني ايران استفاده شده است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي فرهنگي ايران واجد ويژگي‌هاي مثبتي از جمله ساخت ارزش‌ها و مفاهيم والا، مقابله با فرهنگ مهاجم جهاني، ممانعت از سوداگري در فرهنگ و توجه به زيرساخت‌هاي فرهنگ است. مشكلات و ويژگي‌هاي منفي سياست‌هاي فرهنگي ايران عبارت است از: وسعت مفهوم فرهنگ، كلي بودن، دولتي بودن، ابهام، تناقض و عدم اولويت‌بندي و تفكيك مناسب.