مقاله


کد مقاله : 13940917123695000554

عنوان مقاله : عوامل‌اجتماعي مرتبط با قوم‌گرايي فرهنگي در ميان كردهاي ايران

نشریه شماره : 3 فصل تابستان 1391

مشاهده شده : 344

فایل های مقاله : 300 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسين محمدزاده hosin_mohammadzadeh@yahoo.com استادیار دکترا
2 محمدرضا شادرو shadroumr@yahoo.com استادیار دکترا
3 جلال‌الدين رفيع‌فر jrafifar@ut.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

هدف از نگارش اين مقاله تعيين عوامل مرتبط با قوم‌گرايي فرهنگي در ميان كردهاي ايران بوده است. روش پژوهش از نوع پيمايش و ابزار گردآوري داده‌ها پرسشنامه بوده است. جمعيت آماري پژوهش، كليه مردان 18 تا 65 سال ساكن استان‌هاي كردستان، آذربايجان غربي، كرمانشاه و ايلام را شامل مي‌شود كه نمونه‌اي با ‌حجم 800 نفر به شيوه احتمالي از آن انتخاب شده است. نتايج آزمون پژوهش نشان داد كه ميان ‌عواملي چون نوع گويش‌هاي زبان كردي (‌اورامي، ‌كلهري، ‌سوراني و كرمانجي)، ‌نوع مذهب (سني، شيعه و يارسان)، رسانه مصرفي (تلويزيون)، احساس تبعيض (سياسي، فرهنگي و اجتماعي اقتصادي) با قوم‌گرايي فرهنگي مردم مناطق مذكور رابطه معناداري وجود دارد. اما محل پرورش فرد (شهر و روستا) با ميزان قوم‌گرايي فرهنگي او رابطه معناداري ندارد. اجراي عدالت و رفع نابرابري‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي ـ اجتماعي، اهميت دادن به عناصر فرهنگي قومي و تقويت برنامه‌هاي تلويزيوني در بخش قومي، مي‌تواند آسيب‌هاي ناشي از قوم‌گرايي فرهنگي را كاهش دهد.