مقاله


کد مقاله : 139409171239215000556

عنوان مقاله : تحليل بازار گردشگري خارجي ورودي به ايران (مطالعه موردي: سه كلان‌شهر تهران، شيراز و اصفهان)

نشریه شماره : 3 فصل تابستان 1391

مشاهده شده : 439

فایل های مقاله : 317 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رحيم يعقوب‌زاده r_yaghoubzadeh@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 ابتهال زندي ebtehal_zandi@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 حيدر جانعلي‌زاده چوبستي hjc@umz.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف اصلي اين مقاله، تحليل بازار گردشگري خارجي ورودي به ايران در سه كلان‌شهر تهران، شيراز و اصفهان است. در اين راستا ابتدا با استفاده از روش اسنادي، ابعاد نظري موضوع مورد مطالعه قرار گرفت. سپس ابعاد عملي موضوع به‌طور نسبي شناسايي ‌شد و در نهايت با تلفيق يافته‌هاي بخش نظري، مروري بر مطالعات پيشين، چارچوب مفهومي و نظري مناسبي براي تبيين ديدگاه مورد نظر طراحي و مفاهيم پژوهش با استفاده از تعاريف عملياتي به فرضيه تبديل شد. جامعه آماري اين تحقيق را گردشگران خارجي ورودي به ايران در سه كلان‌شهر تهران، شيراز و اصفهان كه در ارديبهشت 1390 به ايران سفر كرده‌اند تشكيل مي‌دهد. اندازه نمونه نيز 130 نفر است و براي تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفي و روش‌هاي آمار استنباطي t تك‌نمونه‌اي استفاده شد. نتايج نهايي تحقيق نشان داد: انگيزه اصلي گردشگران خارجي ورودي به ايران در سه كلان‌شهر مورد بررسي از نوع انگيزه‌هاي فرهنگي و در درجه بعدي انگيزه‌هاي فردي و اجتماعي بوده و در مجموع، از سفر به ايران در حد بسيار زياد و زيادي رضايت داشته‌اند، همچنين تمايل زيادي به سفر مجدد به ايران داشته‌اند.