مقاله


کد مقاله : 139409171242485000560

عنوان مقاله : بررسي موانع تحقق طرح پيوست فرهنگي (براساس مقايسۀ ميان نظر نخبگان و مديران ارشد اجرايي كشور)

نشریه شماره : 3 فصل تابستان 1391

مشاهده شده : 344

فایل های مقاله : 311 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مينو پورصالحي m_poursalehi123@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 حسين مظفر dr.mozafar_h@yahoo.com دانش آموخته دکترا
3 ابراهيم حاجياني ebhajiani@gmail.com دانشیار دکترا
4 عبدالعلي رضايي Abdolali_rezaee@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

هدف اصلي اين مقاله، بررسي موانع تحقق طرح «پيوست فرهنگي» است. بر اساس ادبيات موجود و مصاحبه، موانع موجود بر سر راه اجرايي شدن طرح مذكور در حوزه‌هاي مفهومي، ساختاري و عملياتي شناسايي شده است. نمونه آماري اين پژوهش، دو گروه (هركدام 25 نفر) و ابزار جمع‌آوري اطلاعات نيز پرسشنامه بوده است. يافته‌ها حاكي از آن است كه از نظر اساتيد، اولويت موانع به ترتيب عملياتي، ساختاري و مفهومي و از نظر مديران، به ترتيب مفهومي، ساختاري و عملياتي است. بر اساس نتيجۀ به‌دست آمده از آزمون t، هر دو گروه پاسخگو در موانع مفهومي و عملياتي هم‌نظرند، ولي در مورد موانع ساختاري، تفاوت معناداري دارند.