مقاله


کد مقاله : 139409171247115000564

عنوان مقاله : موانع زيربنايي نظام ورزش كشور در اجراي برنامه‌هاي راهبردي

نشریه شماره : 3 فصل تابستان 1391

مشاهده شده : 433

فایل های مقاله : 246 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدحسن پيمان‌فر mhpeymanfar@gmail.com دانش آموخته دکترا
2 عليرضا الهي alirezaelahi@yahoo.com دانشیار دکترا
3 مهرزاد حميدي meh_hamidi@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

هدف از مقاله حاضر، شناسايي، رتبه‌بندي و تحليل موانع زيربنايي در اجراي برنامه‌ها و تصميمات راهبردي در نظام ورزش كشور است. بدين منظور در ابتدا و در بخش كيفي پژوهش، با انجام مصاحبه‌هاي كيفي با خبرگان مديريت استراتژيك كه به نحوي در تدوين و يا اجراي برنامه‌هاي استراتژيك ورزش كشور دست داشتند، موانع شناسايي و كدبندي شد و در بخش كمي، براي رتبه‌بندي موانع شناسايي شده از تكنيك فرايند سلسله‌مراتبي (AHP) استفاده شد. پس از تحليل كدبندي‌ها و داده‌هاي جمع‌آوري شده كه همزمان با مصاحبه‌ها انجام شد، موانع زيربنايي در اجراي برنامه‌ها و تصميمات راهبردي نظام ورزش كشور كه ضريب تأكيد بيشتري داشتند شناسايي شدند. اين موانع با اولويت زير تعيين شدند: 1. شايسته‌سالاري اندك در تعيين مديران ورزشي، 2. ضعف فرهنگ برنامه‌محوري در مديران و نظام ورزش ايران، 3. تغييرات در سياست‌هاي كلان دولتي تأثيرگذار بر ورزش، 4. ثبات اندك مديريت در سازمان‌هاي ورزشي، 5. عدم اطمينان كافي از تخصيص و تأمين اعتبار بودجه دولتي در سازمان‌هاي ورزشي و 6. كمبود اسناد بالادستي و الزامات قانوني براي اجراي برنامه‌هاي استراتژيك در ورزش.