مقاله


کد مقاله : 139409171249555000567

عنوان مقاله : تصور افراد نسبت به خشونت و ميزان شيوع آن از منظر پاسخگويان

نشریه شماره : 3 فصل تابستان 1391

مشاهده شده : 342

فایل های مقاله : 311 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 كريم كشكولي Kashkoli.karim@yahoo.com استادیار دکترا
2 سهيلا صادقي ssadeghi@ut.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

اين مقاله كه با استفاده از روش كيفي و كمي داده‌هاي مورد نياز را جمع آوري كرده، سعي دارد تصور افراد نسبت به خشونت‌ و ميزان شيوع آن را به روايت خودشان بازگو نمايد. در عين حال اگرچه نتايج اين تحقيق اطلاعاتي غني دربارة تجربة افراد از خشونت فراهم مي‌آورد كه در فهم موضوع بسيار مؤثر است؛ ولي از نمونة كوچكي به دست آمده و قابل تعميم نيست. بنابراين نتايج در قالب فرضيه‌هايي براي تحقيقات بعدي ارائه مي‌شود. مهم‌ترين يافته‌ها نشان مي‌دهد: از نظر پاسخگويان براي تعيين معيار رفتار خشن، قصد و نيت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اگر كنشگر رفتاري را كه آسيبي نيز بر قرباني وارد مي‌شود با قصد و نيت مورد قبول اكثريت انجام دهد، آن رفتار خشونت تلقي نمي‌شود يا به سختي در قلمرو خشونت قرار مي‌گيرد. همچنين نظر پاسخگويان در مورد ميزان شيوع خشونت نيز مرتبط با قصد و نيت افراد نسبت به اين كنش است. از اين‌رو رفتارهاي خشن هرچه با قصد و نيت احقاق حقوق فردي و اجتماعي صورت گيرد، شايع‌تر است.