مقاله


کد مقاله : 139409171256405000574

عنوان مقاله : مصرف‌گرايي در جامعه و تأثير آن بر محيط زيست شهري: رويكردي نوين

نشریه شماره : 2 فصل بهار 1391

مشاهده شده : 368

فایل های مقاله : 283 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسين بني‌فاطمه h.banifateme@yahoo.com استاد دکترا
2 فهيمه حسين‌نژاد hosseinnejad@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

امروزه شهرنشيني فزاينده و افزايش سكونتگاه‌هاي شهري، بيشترين تأثير را بر محيط زيست گذاشته و شهر به‌عنوان يكي از مراكز اصلي آلاينده محيط زيست درآمده است. شهرها مهم‌ترين خاستگاه‌ مصرف‌گرايي بوده و مصرف‌گرايي مزيت خود را در استفاده بي‌رويه از منابع طبيعي و انرژي مي‌داند. مصرف‌گرايي همچنين به توليد مواد زايد و زباله‌هايي مي‌انجامد كه از حد توان بازسازي محيط زيست و بازيافت فراتر مي‌روند. هدف اين مقاله با استفاده از روش اسنادي، تأكيد بر رويكردي نوين در اقتصاد محيط زيست شهري است تا از يك سو نيازهاي ساكنين تأمين شود؛ منابع طبيعي و انرژي‌هاي تجديدناپذير از بين نروند و از سوي ديگر فرايند انباشت زباله كاهش يابد. اين رويكرد نوين «اقتصاد خدمت و جريان» نام دارد. در اين روش كاربرد منابع انساني جانشين استفاده از منابع طبيعي كمياب مي‌شود و تقاضا براي كار افزايش مي‌يابد.