مقاله


کد مقاله : 13940917127245000543

عنوان مقاله : نقش آموزش در افزايش بهره وري كاركنان كتابخانه سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران؛ شناخت نيازهاي آموزشي

نشریه شماره : 4 فصل پاییز 1391

مشاهده شده : 343

فایل های مقاله : 327 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا نوروززاده norouzzadehreza@yahoo.com استادیار دکترا
2 محمد جوادي‌پور javadipour846@yahoo.com استادیار دکترا
3 احسان مهدي‌زاده emehdizade@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسي نقش آموزش در افزايش بهره‌وري و شناخت نيازهاي آموزشي كاركنان معاونت كتابخانه سازمان اسناد و كتابخانه ملي است. تحقيق حاضر، از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ نوع تحقيق، توصيفي ـ پيمايشي است كه با استفاده از تكنيك دلفي (نوعي تكنيك نگرش‌سنج) انجام شده است. جامعه آماري شامل 309 نفر از كاركنان است كه به‌صورت تمام شماري و متخصصين و خبرگان 40 نفر به‌صورت هدفمند به‌عنوان نمونه آماري در نظر گرفته شده است. نتايج تحقيق بيانگر آن است كه در مجموع، اجراي 24 عنوان آموزشي براي ارتقا و توانمندسازي تخصصي كاركنان و كارشناسان معاونت كتابخانه ملي ضروري است. افزون بر اين، بين اولويت نيازهاي آموزشي مورد نياز كاركنان دفاتر حوزه معاونت كتابخانه تشابه و تفاوت‌هايي وجود دارد.