مقاله


کد مقاله : 13940917130345000575

عنوان مقاله : بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و ميزان خودكشي در استان‌هاي كشور

نشریه شماره : 2 فصل بهار 1391

مشاهده شده : 431

فایل های مقاله : 235 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حبيب احمدي habib.ahmadi@yahoo.com استادیار دکترا
2 فاطمه ابوترابي زارچي zarchi@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه بسياري از صاحب‌نظران علوم اجتماعي، به اهميت شبكه‌هاي ارتباطي ميان انسان‌ها و نحوه تعاملات آنها با يكديگر پي برده‌اند و در بررسي مشكلات اجتماعي، از جمله خودكشي، اين شبكه‌هاي ارتباطي را در نظر گرفته‌اند. اين تحقيق به‌منظور بررسي رابطه بين خودكشي و سرمايه اجتماعي در استان‌هاي كشور در سال 1379 از روش تحليل ثانوي استفاده كرده است. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه متغيرهاي سرمايه اجتماعي تعميم‌يافته ساختاري (ميزان شركت در انجمن‌ها و گروه‌هاي داوطلبانه) و سرمايه اجتماعي نهادي ساختاري (ميزان شركت در انتخابات) با خودكشي رابطه منفي دارند، ولي ديگر ابعاد سرمايه اجتماعي و سرمايه اجتماعي كلي با خودكشي رابطه معناداري ندارد.