مقاله


کد مقاله : 139409171334395000585

عنوان مقاله : راهبردهاي جامعه‌شناختي كاهش تروريسم جديد در نظام‌هاي دموكرات

نشریه شماره : 2 فصل بهار 1391

مشاهده شده : 341

فایل های مقاله : 236 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نعيما محمدي naeemamohamadi@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 علي‌محمد حاضري alimohamadhazeri@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

مسئله مقاله حاضر گسترش فزاينده جنبش‌هاي تروريستي جديد، همزمان با مسلط شدن گفتمان ليبرال دموكراسي در نظام جهاني است كه مقاومتي جدي از سوي گروه‌هاي اقليتي عليه روايت‌هاي جهان‌شمول ايجاد كرده است. دو راهبرد مجادله‌انگيز از سوي جامعه‌شناسان جهت كاهش تروريسم مطرح شده است كه به وضعيت دموكراسي در جامعه جديد اشاره دارد: 1. تأكيد بر الگوهاي ليبرال دموكراسي جهت تأمين امنيت در جامعه جهاني و 2. دموكراسي خود عامل تنش‌زا و توليد‌كننده تروريسم در جامعه جديد است. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد كه تروريسم جديد «دموكراسي حداكثري» و «روايت‌هاي جهان‌شمول» در دنياي مدرن كه مهم‌ترين مفاهيم دموكراسي ليبرال هستند را به چالش كشانده است. بنابراين كاهش تروريسم جديد مستلزم تقويت «جهان حياتي»، گسترش الگوي «دموكراسي مشورتي» و «عقلانيت ارتباطي» از طريق افزايش مشاركت سازمان‌هاي بين‌المللي و نهادهاي مدني است.