مقاله


کد مقاله : 13940917134135000587

عنوان مقاله : عليه هويت؛ رهيافتي انتقادي پيرامون هويت ملي و سياست‌هاي هويت

نشریه شماره : 2 فصل بهار 1391

مشاهده شده : 314

فایل های مقاله : 253 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ْسيدجواد طاهايي tahaee@csr.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هويت ملي، نظريه‌اي در عداد نظريات علوم اجتماعي مدرن است و از اين رو انتقادات بر كاركرد نظريه در علوم اجتماعي شامل آن نيز مي‌شود. ريشة انتقادات در آنجا قرار دارد كه نظرية هويت (هويت ملي و سياست‌هاي هويت) از مرحله ضرورت فلسفي به تبيين‌گري سياسي ـ اجتماعي در قرن بيستم ارتقا مي‌يابد.