مقاله


کد مقاله : 139409171343415000588

عنوان مقاله : بررسي بين‌نسلي نگرش به طلاق: مطالعه‌اي در استان زنجان

نشریه شماره : 2 فصل بهار 1391

مشاهده شده : 402

فایل های مقاله : 242 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 روح‌الله فلاحي گيلان falahigilan@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 پيام روشنفكر proshan@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 مريم پوركسمايي pourkasmaee@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

اين پژوهش نگرش نسبت به طلاق را در نسل‌هاي مختلف واكاوي مي‌كند. جامعه آماري، افراد (مرد و زن) ۱۵ سال و بالاتر ساكن در استان زنجان هستند كه با روش نمونه‌گيري چند مرحله‌اي طبقه‌بندي شده و متناسب با حجم جمعيتي هر يك از شهرها (متناسب با طرح آمارگيري نفوس و مسكن سال ۱۳۸۵)، ۶۱۰ نمونه به‌طور تصادفي و سيستماتيك مطالعه شده است. يافته‌ها نشان مي‌دهد كه نگرش به طلاق هنوز منفي است (4/47 درصد پاسخگويان)، اما مخالفت با طلاق به‌طور بين‌نسلي كاهش يافته است. تحليل جنسيتي داده‌ها، اين تغيير نگرش نسلي را در بين زنان با معني نشان مي‌دهد. موافقت نسل‌هاي جديد با سنگيني صدمات عاطفي ناشي از طلاق و ارجحيت زندگي زناشويي دشوار به طلاق كاسته شده و بر بي‌موردي اغلب مخالفت‌هاي اجتماعي با طلاق اجماع بيشتر شده است.