مقاله


کد مقاله : 139412251139395001883

عنوان مقاله : تحليل وضعيت شبكه‌هاي اجتماعي مجازي بر اساس مدل SWOT

نشریه شماره : 17 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 1105

فایل های مقاله : 386 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نجات اميري nejat.amiri@aol.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 اصحاب حبیب زاده ertabat1388@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

مقاله حاضر با هدف تحليل وضعيت شبكه‌هاي اجتماعي مجازي با تأكيد بر مدل swot انجام شده است. اين پژوهش كيفي بوده و با استفاده از طراحي پرسشنامه دلفي صورت گرفته است. جامعه آماري تحقيق شامل كليه كارشناسان علوم ارتباطات و كارشناسان نظم و امنيت بوده كه 20 نفر به‌صورت هدفمند، به‌عنوان نمونه، جهت توزيع پرسشنامه دلفي انتخاب شدند، سپس پرسشنامه جمع‌آوري شده و شاخص‌هاي محيط بيروني شبكه‌هاي اجتماعي مجازي (تهديدها و فرصت‌ها) و محيط داخلي (نقاط ضعف و قوت) با استفاده از تكنيك swot مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان مي‌دهد: تهديدات شبكه‌هاي اجتماعي مجازي از بعد عوامل خارجي بيشتر در حوزه‌هاي امنيتي و بين‌المللي و از بعد عوامل داخلي، شامل نقاط ضعف و قوت كاربران و سازمان‌ها در حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي و امنيتي است. در مرحله‌ پيشگيري از تهديدات شبكه‌هاي اجتماعي، راهبرد انتخابي بايد حالت تهاجمي داشته باشد، همچنين بهتر است در مرحله تعاملي راهبرد تدافعي اتخاذ گردد. در مرحله بهبود وضعيت، بايد كاربران و سازمان‌هاي مدني از قوت‌ها استفاده كرده و تهديدات را مرتفع سازند.